Ինստիտուտ /

Փաստաթղթեր

ՀՀ օրենք ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին
Կանոնադրություն
Ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն
Միջազգային և գիտատեղեկատվական կենտրոնի կանոնադրություն
Գրադարանի կանոնադրություն
Գրադարանից օգտվելու կանոններ
Ուսումնական բաժնի կանոնադրություն
Հատուկ բաժնի կանոնադրություն
Պրակտիկայի և կարիերիայի բաժնի կանոնադրություն
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի կանոնադրություն
Որակի ապահովման բաժնի կանոնադրություն
Ֆիզիկական դաստիարակության և առողջարարական տեխնոլոգիաների ֆակուլտետի կանոնադրություն
Սպորտային մանկավարժության և կառավարման ֆակուլտետի կանոնադրություն
Հեռակա բաժնի կանոնադրություն
Արխիվի կանոնադրություն
Ամբուլատորիայի կանոնադրություն
Ընդհանուր բաժնի կանոնադրություն
Հաշվապահական հաշվառման բաժնի կանոնադրություն
Գնումների և պլանավորման բաժնի կանոնադրություն
Մագիստրատուրայի կանոնադրություն
Ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն
Արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրություն
Ռեկտորի ընտրության կանոնակարգ
ՀՖԿՍՊԻ ՌԾ մշտադիտարկման գնահատման, և վերանայման քաղաքականություն և ընթացակարգ
«ՀՖԿՍՊԻ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐԻ (ԼՐԻՎ ԵՎ ՄԱՍՆԱԿԻ), ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ (ՓՈԽԱՏԵՂՄԱՆ) ԵՎ ՆԵՐԲՈՒՀԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ
2020-2021 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ 1 ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
ԳԻՏԱՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂ ԽՈՐՀՐԴԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
Ռազմավարական ծրագիր (2016-2020)
ՀՖԿՍՊԻ-ի զարգացման ռազմավարական ծրագիր (2017-2021) գործողությունների կատարման պլան-ժամանակացույց
Որակի ներքին ապահովման համակարգի ուղեցույց
Աշխատանքային էթիկայի կանոններ
Աշխատանքային էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման, գործունեության և գործառույթների իրականացման կանոնակարգ
«Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կոլեկտիվ պայմանագիր
Խորհրդի աշխատակարգ
Գիտական խորհրդի կանոնակարգ
Խորհրդատուների գործունեության կանոնակարգ
Դեկանի ընտրության ընթացակարգ
Ռեկտորատի կանոնակարգ
Վարչատնտեսական մասի կանոնակարգ
Գիտահետազոտական գործունեության քաղաքականություն
Հիմնադրամի միջազգայնացման քաղաքականություն
Որակի ապահովման հանձնաժողովի հայեցակարգ
Վարչական, պրոֆեսորադասախոսական, ուսումնաօժանդակ և սպասարկող անձնակազմերի աշխատողների աշխատանքային գործունեության գնահատման և խրախուսման կարգ
Վարչական համակազմի աշխատանքի ընդունման և պայմանագրերի լուծման ընթացակարգ
Ինստիտուտի գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրության համար կիրառվող մեթոդներ և գործիքներ
Մասնագիտական կրթական ծրագրերի համեմատական վերլուծության (բենչմարկինգ) քաղաքականություն և ընթացակարգ
Կրթական ծրագրի ընթացիկ մշտադիտարկման և վերանայման ընթացակարգ (նոր խմբագրությամբ)
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականություն
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ
Գիտահամակարգող խորհրդի ձևավորման և գործունեության կանոնակարգ
Կրթության որակի ներքին ապահովման քաղաքականություն
Մասնագիտական կրթական ծրագրի արտաքին գնահատման ընթացակարգ
Ակադեմիական ազնվության կանոնակարգ
ՀՖԿՍՊԻ մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման և հաստատման կարգ
Աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոններ
Քաղաքացիական պաշտպանության կանոնակարգ
Բակալավրիատի շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորման կարգ
Մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրի կանոնակարգ
Մագիստրոսական թեզի պատրաստման, գրախոսման, գնահատման և բողոքարկման կարգ
Ամբիոնի վարիչի ընտրության ընթացակարգ
Պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման կանոնակարգ
Դասախոսների կարիքների գնահատման կարգ
Դասախոսի և դասընթացի գնահատման կարգ
Քննական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգ
Դասալսումների կազմակերպման, անցկացման և գնահատման կանոնակարգ
Առկա ռեսուրսներից և ինստիտուտի կողմից առաջարկվող ծառայություններից ուսանողների բավարարվածության կարգ
Ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության հարցման կարգ
Ուսանողների ուսման վարձավճարների գանձման, սահմանված չափի պահպանման, փոփոխման, վերադարձման և վերահաշվարկի մասին կարգ (փոփոխություններ և լրացումներ՝ 27.08.2019 թվականի դրությամբ)
Քննական գործընթացի կազմակերպման ընթացաարգ
Պրակտիկաների կազմակերպման կանոնակարգ
2016-2017 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն
2017-2018 ուստարվա գործունեության հաշվետվություն
31.08.2020
10.07.2020
10.07.2020
30.06.2020
27.05.2020
14.05.2020
30.04.2020
17.04.2020
12.03.2020
24.02.2020
19.02.2020
30.01.2020
10.01.2020
26.12.2019
12.12.2019
25.10.2019
20.09.2019
24.05.2019
29.04.2019
27.03.2019
28.02.2019
30.01.2019
26.12.2018
11.12.2018
30.11.2018
30.10.2018
28.09.2018
28.08.2018
30.06.2018
30.01.2018
30.05.2018
25.04.2018
29.03.2018
27.02.2018
30.01.2018
string(28) "about/lang/resolution_am.txt"
07.05.2020
20.11.2019
15.10.2019
02.07.2019
21.06.2019
10.06.2019
21.05.2019
26.04.2019
16.04.2019
28.03.2019
06.03.2019
29.01.2019
15.01.2019
20.12.2018
06.12.2018
27.11.2018
09.11.2018
24.10.2018
26.09.2018
19.09.2018
05.09.2018
24.08.2018
13.11.2018
07.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
20.06.2018
16.05.2018
29.03.2018
08.02.2018