Գիտություն /

Գիտական հոդվածների ժողովածուներ

Տեղեկատվություն
cover
2020 (1)

Պարբերականի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Տեսական և գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի, ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի և ադապտիվ սպորտի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ հարակից ոլորտներին:

Պարբերականի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի մասնագետների, մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների, երիտասարդ գիտնականների համար:

ISSN 2579-2997

Գլխավոր խմբագիր`

 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Դ.Ս.Խիթարյան (էլ. հասցե` rector@sportedu.am),
 • кандидат педагогических наук, профессор(эл.адрес: rector@sportedu.am)

Խմբագրական հանձնախումբ`

 • Աղանյան Գ.Վ.- մանկ․գիտ.թեկ․, դոցենտ (Հայաստան, ՇՊՀ, Aghanyangevorg75mail.ru),
 • Աղաջանյան Մ․Գ․ - բժշկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, marina.aghajanyan@sportedu.am),
 • Բաբայան Հ Ա․ - հոգեբ. գիտ. թեկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, Harutyun.Babayan@sportedu.am),
 • Բուլատովա Մ․ Մ․ - մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Ուկրաինա, ՈՒՖԿՍԱՀ, dr.bulatova@gmail.com),
 • Գեղամյան Վ․ Ղ․ - հոգեբ. գիտ. թեկ., դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, vardan-gegamyan@mail.ru),
 • Զոտովա Ֆ․Ռ․ - մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Ռուսաստան, ՊՖԿՍՏՊԱ, Zfr-nauka@mail.ru),
 • Թումանյան Հ․Գ․ - մանկ․գիտ.թեկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ԵՊՀ, armine.harutyunyan28@mail.ru),
 • Հակոբյան Ե․ Ս․ - մանկ․գիտ․ դոկ, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, elenahakobyan@rambler.ru),
 • Հակոբյան Ա․ Լ. - մանկ․ գիտ. թեկ․, դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, armen.hakobyan@sportedu.am),
 • Ձագանիա Գ․Գ․ - մանկ․գիտ․ դոկ․, պրոֆեսոր (Վրաստան,ՎՖԿՍՊՈՒՀ, jemal.dzagania@gmail.com ),
 • Ղազարյան Ֆ․Գ. - մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, miqo_ghazaryan@mail.ru),
 • Տեր–Մարգարյան Ն․Գ․ - մանկ․գիտ. թեկ, դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, nune.ter-margaryan@sportedu.am),
 • Չատինյան Ա․ Ա․ - մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, ashot.chatinyan@sportedu.am),
 • Սադովսկի Ե. Բ․ - մանկ․գիտ․դոկ, պրոֆեսոր (Լեհաստան, ՎՖԿՀ, rektorat@awf-bp.edu.pl ),
 • Սարգսյան Գ․Գ․ - մանկ․գիտ.թեկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, Gagik.Sargsyan@sportedu.am),
 • Ստեփանյան Լ․ Ս․ - կենս. գիտ․թեկ․, դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, lusine.stepanyan@sportedu.am),
 • Սիմոնյան Ե.Վ. - լեզվաբան-խմբագիր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, Eranuhi.Simonyan@sportedu.am),
 • Аганян В. Г. - к.п.н., доцент (Армения, ШГУ, Aghanyangevorg75mail.ru)
 • Агаджанян М. Г. - д.мед.наук,профессор (Армения, ГИФКСА, marina.aghajanyan@sportedu.am)
 • Бабаян А. А.- к.п.н., профессор (Армения, ГИФКСА, Harutyun.Babayan@sportedu.am)
 • Булатова М. М. - д.п.н., профессор (Украина, УНУФКС, dr.bulatova@gmail.com)
 • Гегамян В. К. - к.п.н., доцент (Армения, ГИФКСА, vardan-gegamyan@mail.ru)
 • Зотова Ф.Р. - д.п.н., профессор (Россия, ПГАФКСиТ, Zfr-nauka@mail.ru)
 • Туманян Г. Г. - к.п.н., профессор (Армения, ЕГУ, armine.harutyunyan28@mail.ru)
 • Акопян Е. С. - д.п.н., про¬фессор (Армения, ГИФКСА, elenahakobyan@rambler.ru)
 • Акопян А. Л. - к.п.н., доцент (Армения, ГИФКСА)
 • Дзагания Г. Г. - д.п.н., профессор (Грузия, ГГУУФКС, jemal.dzagania@gmail.com)
 • Казарян Ф. Г. - д.п.н., профессор (Армения, ГИФКСА, miqo_ghazaryan@mail.ru)
 • Тер-Маркарян Н. Г. - к.п.н., доцент (Армения, ГИФКСА, nune.ter-margaryan@sportedu.am)
 • Чатинян А. А. - д.п.н., профессор (Армения, ГИФКСА, ashot.chatinyan@sportedu.am)
 • Садовски Е. B. - д.п.н., профессор (Польша, ВУФК, rektorat@awf-bp.edu.pl)
 • Саркисян Г. Г. - к.п.н., профессор (Армения, ГИФКСА, Gagik.Sargsyan@sportedu.am)
 • Степанян Л. С. - к.б.н., доцент (Армения, ГИФКСА, lusine.stepanyan@sportedu.am)
 • Симонян Е. В. - редактор (Армения, ГИФКСА, Eranuhi.Simonyan@sportedu.am)

Գիտական հոդվածների ժողովածու

cover
2020 (2)

Պարբերականի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ երկրների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Տեսական և գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի, ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրայի և ադապտիվ սպորտի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ հարակից ոլորտներին:

Պարբերականի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի մասնագետների, մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների, երիտասարդ գիտնականների համար:

ISSN 2579-2997

Գլխավոր խմբագիր`

 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Դ.Ս.Խիթարյան (էլ. հասցե` rector@sportedu.am),
 • кандидат педагогических наук, профессор(эл.адрес: rector@sportedu.am)

Խմբագրական հանձնախումբ`

 • Աղանյան Գ.Վ.- մանկ․գիտ.թեկ․, դոցենտ (Հայաստան, ՇՊՀ, Aghanyangevorg75mail.ru),
 • Աղաջանյան Մ․Գ․ - բժշկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, marina.aghajanyan@sportedu.am),
 • Բաբայան Հ Ա․ - հոգեբ. գիտ. թեկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, Harutyun.Babayan@sportedu.am),
 • Բուլատովա Մ․ Մ․ - մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Ուկրաինա, ՈՒՖԿՍԱՀ, dr.bulatova@gmail.com),
 • Գեղամյան Վ․ Ղ․ - հոգեբ. գիտ. թեկ., դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, vardan-gegamyan@mail.ru),
 • Զոտովա Ֆ․Ռ․ - մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Ռուսաստան, ՊՖԿՍՏՊԱ, Zfr-nauka@mail.ru),
 • Թումանյան Հ․Գ․ - մանկ․գիտ.թեկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ԵՊՀ, armine.harutyunyan28@mail.ru),
 • Հակոբյան Ե․ Ս․ - մանկ․գիտ․ դոկ, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, elenahakobyan@rambler.ru),
 • Հակոբյան Ա․ Լ. - մանկ․ գիտ. թեկ․, դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, armen.hakobyan@sportedu.am),
 • Ձագանիա Գ․Գ․ - մանկ․գիտ․ դոկ․, պրոֆեսոր (Վրաստան,ՎՖԿՍՊՈՒՀ, jemal.dzagania@gmail.com ),
 • Ղազարյան Ֆ․Գ. - մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, miqo_ghazaryan@mail.ru),
 • Տեր–Մարգարյան Ն․Գ․ - մանկ․գիտ. թեկ, դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, nune.ter-margaryan@sportedu.am),
 • Չատինյան Ա․ Ա․ - մանկ․գիտ․դոկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, ashot.chatinyan@sportedu.am),
 • Սադովսկի Ե. Բ․ - մանկ․գիտ․դոկ, պրոֆեսոր (Լեհաստան, ՎՖԿՀ, rektorat@awf-bp.edu.pl ),
 • Սարգսյան Գ․Գ․ - մանկ․գիտ.թեկ․, պրոֆեսոր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, Gagik.Sargsyan@sportedu.am),
 • Ստեփանյան Լ․ Ս․ - կենս. գիտ․թեկ․, դոցենտ (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, lusine.stepanyan@sportedu.am),
 • Սիմոնյան Ե.Վ. - լեզվաբան-խմբագիր (Հայաստան, ՀՖԿՍՊԻ, Eranuhi.Simonyan@sportedu.am),
 • Аганян В. Г. - к.п.н., доцент (Армения, ШГУ, Aghanyangevorg75mail.ru)
 • Агаджанян М. Г. - д.мед.наук,профессор (Армения, ГИФКСА, marina.aghajanyan@sportedu.am)
 • Бабаян А. А.- к.п.н., профессор (Армения, ГИФКСА, Harutyun.Babayan@sportedu.am)
 • Булатова М. М. - д.п.н., профессор (Украина, УНУФКС, dr.bulatova@gmail.com)
 • Гегамян В. К. - к.п.н., доцент (Армения, ГИФКСА, vardan-gegamyan@mail.ru)
 • Зотова Ф.Р. - д.п.н., профессор (Россия, ПГАФКСиТ, Zfr-nauka@mail.ru)
 • Туманян Г. Г. - к.п.н., профессор (Армения, ЕГУ, armine.harutyunyan28@mail.ru)
 • Акопян Е. С. - д.п.н., про¬фессор (Армения, ГИФКСА, elenahakobyan@rambler.ru)
 • Акопян А. Л. - к.п.н., доцент (Армения, ГИФКСА)
 • Дзагания Г. Г. - д.п.н., профессор (Грузия, ГГУУФКС, jemal.dzagania@gmail.com)
 • Казарян Ф. Г. - д.п.н., профессор (Армения, ГИФКСА, miqo_ghazaryan@mail.ru)
 • Тер-Маркарян Н. Г. - к.п.н., доцент (Армения, ГИФКСА, nune.ter-margaryan@sportedu.am)
 • Чатинян А. А. - д.п.н., профессор (Армения, ГИФКСА, ashot.chatinyan@sportedu.am)
 • Садовски Е. B. - д.п.н., профессор (Польша, ВУФК, rektorat@awf-bp.edu.pl)
 • Саркисян Г. Г. - к.п.н., профессор (Армения, ГИФКСА, Gagik.Sargsyan@sportedu.am)
 • Степанян Л. С. - к.б.н., доцент (Армения, ГИФКСА, lusine.stepanyan@sportedu.am)
 • Симонян Е. В. - редактор (Армения, ГИФКСА, Eranuhi.Simonyan@sportedu.am)

Գիտական հոդվածների ժողովածու

Գիտաժողովի ծրագիր

cover
2019

Գիտաժողովի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտի, ֆիզիկական կուլտուրայի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին սերտորեն առնչվող այլ ոլորտներին:

Պարբերականի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող մասնագետների և ուսանողների համար:

ISSN 2579-2857

Գլխավոր խմբագիրներ`

 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Բ.Առաքելյան (հեռ.` 010.55.47.00, էլ. հասցե` info@asipc.am),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա. Ա. Գրիգորյան (հեռ.` 091. 48.34.31, էլ. հասցե` aramgrig49@mail.ru)
 • доктор педагогических наук, профессор В.Б.Аракелян(тел: 010.55.47.00, эл.адрес: info@asipc.am);
 • кандидат педагогических наук, профессор А. А. Григорян(тел: 091. 48.34.31, эл.адрес: aramgrig49@mail.ru)

Խմբագրական հանձնախումբ`

 • բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մ.Գ.Աղաջանյան (հեռ.` 093.43.54.99, էլ. հասցե` amg_3746@yahoo.com),
 • դոցենտ Մ. Ռ. Ասատրյան (հեռ.` 094.64.08.54, էլ. հասցե` marina5558@mail.ru),
 • հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Հ. Ա. Բաբայան (հեռ.` 091.45.85.29, էլ. հասցե` kafpedpsy@mail.ru),
 • ասիստենտ Ա. Մ. Գաբրիելյան (հեռ.` 055.48.11.18, էլ. հասցե` angela-gabrielyan@mail.ru),
 • հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վ.Ղ. Գեղամյան (հեռ.` 091.38.44.37, էլ. հասցե` vardan-gegamyan@mail.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Է. Գ. Գալտագազյան (հեռ.` 077.25.71.75, էլ. հասցե` fdatfaculty@yahoo.com),
 • դոցենտ Յու. Գ. Գրիգորյան (հեռ.` 077.31.49.31),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ. Ֆ. Գրիգորյան (հեռ.` 094.55.54.54),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս. Վ. Գալիցին (ք. Խաբարովսկ, հեռ.` (4212)420592, էլ. հասցե` dwgafk@mail.kht.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Կ. Կ. Զաքիրյանով (Ղազախստան, հեռ.` +727 292.07.56, էլ. հասցե` kazsport@inbox.ru),
 • բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լ. Գ. Խաչատրյան (հեռ.` 098. 310-767, 043. 567-934, էլ. հասցե` E-mail.klidia-67@mail.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ա. Լ. Հակոբյան (հեռ.` 091.67.14.31),
 • պրոֆեսոր Գ. Ա. Հակոբյան (հեռ.` 093.371.671),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ե. Ս. Հակոբյան (հեռ.` 094.48.64.47, էլ. հասցե` elenahakobyan@rambler.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ս. Հ. Հովեյան (հեռ.` 093.712.722, էլ. հասցե` hoveyan.1968@mail.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ. Գ. Մանոլակի (Մոլդովա, հեռ.` +373.69.21.18.70, +373.22.49.76.71, էլ. հասցե` cias4@yandex.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Ս. Մարտիրոսյան (հեռ.` 091. 093. 268-134, էլ. հասցե` E-mail. anna-0966@mail.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գ. Լ. Նալբանդյան (հեռ.` 094.49.06.28, էլ. հասցե` fkhp23@mail.ru),
 • պրոֆեսոր Հ. Հ. Մելքոնյան (հեռ.` 091.25.28.55),
 • Ա. Ռ. Նուշիկյան (հեռ.` 077.52.93.77. էլ. հասցե` anzhelanushikyan@gmail.com),
 • պրոֆեսոր Ռ. Դ. Շառոյան (հեռ.` 094.38.11.11, էլ. հասցե` rolandmarz@hotmail.com),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Ա. Չատինյան (հեռ.` 093.41.51.10, էլ. հասցե` ashothoch@yandex.com),
 • կենսաբանական գիտությունների, թեկնածու, դոցենտ Տ. Ռ. Պետրոսյան (հեռ.` 093. 734-579, էլ. հասցե` E-mail.tigpetrosyan@mail.ru),
 • Ա. Լ. Ջուլֆալակյան (հեռ.` 077.93.93.99, էլ. հասցե` arsjulf@gmail.com),
 • Ա. Գ. Սարգսյան (հեռ.` 093.66.55.02, էլ. հասցե` arminesargsyan76@gmail.com),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Գ. Գ. Սարգսյան (հեռ.` 094.05.08.06, էլ. հասցե` gagik.77@mail.ru),
 • պատմական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Շ. Ա. Սաֆարով (Տաջիկստան, հեռ.` +992. 93.777.10.99, +992. 918.42.10.63, էլ. հասցե` mehrpaivand@inbox.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս. Գ. Սեյրանով (ք. Մոսկվա, հեռ.` 495. 501.55.45., էլ. հասցե` SG.S@relcom.ru),
 • հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ա. Գ. Ստեփանյան (հեռ.` 09325.58.14, էլ. հասցե` annastep55@mail.ru),
 • կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լ. Ս. Ստեփանյան (հեռ.` 041.94.66.54, էլ. հասցե` I.s.stepanyan@gmail.com),
 • Ե.Վ.Սիմոնյան (հեռ.` 093.36.89.19, էլ. հասցե` anna92yan@gmail.com)
 • доктор медицинских наук, профессор М.Г.Агаджанян(тел: 093.43.54.99, эл.адрес: amg_3746@yahoo.com);
 • доцент М.Р.Асатрян(тел: 094.64.08.54, эл.адрес: marina5558@mail.ru) ;
 • кандидат психологических наук, профессор А.А. Бабаян(тел: 091.45.85.29, эл.адрес: kafpedpsy@mail.ru);
 • ассистент А.М.Габриелян(тел: 055.48.11.18, эл.адрес: angela-gabrielyan@mail.ru) ;
 • кандидат психологических наук, доцент В.Гегамян(тел: 091.38.44.37, эл.адрес: vardan-gegamyan@mail.ru) ;
 • кандидат педагогических наук,доцент Э.Г.Галтагазян(тел: 077.25.71.75, эл.адрес: fdatfaculty@yahoo.com) ;
 • доцент Ю.Г.Григорян(тел: 077.31.49.31);
 • доктор педагогических наук, профессор В.Ф.Григорян(тел: 094.55.54.54);
 • доктор педагогических наук, профессор С.В.Галицын (г.Хабаровск, тел: (4212)420592, эл.адрес: dwgafk@mail.kht.ru);
 • доктор педагогических наук, профессор К.К.Закирьянов (Казахстан, тел: +(727) 292.07.56,эл.адрес: kazsport@inbox.ru );
 • кандидат медицинских наук,доцент Л.Г.Хачатрян (тел: 098. 31.07.67, 043. 56.79.34, эл.адрес:klidia-67@mail.ru);
 • кандидат педагогических наук, доцент А.Л.Акопян(тел: 091.67.14.31);
 • профессор Г.А.Акопян(тел: 093.37.16.71);
 • доктор педагогических наук, профессор Е.С.Акопян(тел: 094.48.64.47, эл.адрес: elenahakobyan@rambler.ru);
 • кандидат педагогических наук, профессор С.А.Овеян(тел: 093.71.27.22, эл.адрес: hoveyan.1968@mail.ru);
 • доктор педагогических наук, профессор В.Г.Манолаки (Молдова, тел: +(373)69.21.18.70, +(373)22.49.76.71, эл.адрес: cias4@yandex.ru);
 • кандидат педагогических наук, профессор А.С.Мартиросян(тел: 091.26.81.34, 093. 268-134, эл.адрес: anna-0966@mail.ru);
 • кандидат педагогических наук, доцент Г.Л.Налбандян(тел: 094.49.06.28, эл.адрес: fkhp23@mail.ru);
 • профессор А.О. Мелконян(тел: 091.25.28.55);
 • А.Р.Нушикян (тел: 077.52.93.77. эл.адрес: anzhelanushikyan@gmail.com)
 • профессор Р.Д.Шароян(тел: 094.38.11.11, эл.адрес: rolandmarz@hotmail.com);
 • доктор педагогических наук, профессор А.А.Чатинян(тел: 093.41.51.10, эл.адрес: ashothoch@yandex.com);
 • кандидат биологических наук, доцент Т.Р.Петросян (тел: 093. 73.45.79, эл.адрес: tigpetrosyan@mail.ru);
 • А.Л.Джулфалакян(тел: 077.93.93.99, эл.адрес: arsjulf@gmail.com);
 • Г.М.Сагакян( тел: 094.40.92.67); А.Г.Саргсян(тел: 093.66.55.02, эл.адрес: arminesargsyan76@gmail.com);
 • кандидат педагогических наук, профессор Г.Г. Саргсян(тел: 094.05.08.06, эл.адрес: gagik.77@mail.ru);
 • кандидат исторических наук, профессор Сафаров Ш.А.(Таджикистан, тел: +(992) 93.777.10.99, +(992) 918.42.10.63, эл.адрес: mehrpaivand@inbox.ru);
 • доктор педагогических наук, профессор С.Г.Сейранов (г. Москва, тел: +(495)501.55.45, эл.адрес: SG.S@relcom.ru);
 • кандидат психологических наук , доцент А.Г.Степанян(тел: 093.25.58.14, эл.адрес: annastep55@mail.ru);
 • кандидат биологических наук, доцент Л.С.Степанян(тел: 041.94.66.54, эл.адрес: I.s.stepanyan@gmail.com);
 • Е.В.Симонян( тел. 093.36.89.19, эл.адрес: anna92yan@gmail.com)

Գիտական հոդվածների ժողովածու

Գիտաժողովի ծրագիր

cover
2019

Գիտաժողովի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտի, ֆիզիկական կուլտուրայի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին սերտորեն առնչվող այլ ոլորտներին:

Պարբերականի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող մասնագետների և ուսանողների համար:

ISSN 2579-2857

Գլխավոր խմբագիրներ`

 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Բ.Առաքելյան (հեռ.` 010.55.47.00, էլ. հասցե` info@asipc.am),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա. Ա. Գրիգորյան (հեռ.` 091. 48.34.31, էլ. հասցե` aramgrig49@mail.ru)
 • доктор педагогических наук, профессор В.Б.Аракелян(тел: 010.55.47.00, эл.адрес: info@asipc.am);
 • кандидат педагогических наук, профессор А. А. Григорян(тел: 091. 48.34.31, эл.адрес: aramgrig49@mail.ru)

Խմբագրական հանձնախումբ`

 • բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մ.Գ.Աղաջանյան (հեռ.` 093.43.54.99, էլ. հասցե` amg_3746@yahoo.com),
 • դոցենտ Մ. Ռ. Ասատրյան (հեռ.` 094.64.08.54, էլ. հասցե` marina5558@mail.ru),
 • հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Հ. Ա. Բաբայան (հեռ.` 091.45.85.29, էլ. հասցե` kafpedpsy@mail.ru),
 • ասիստենտ Ա. Մ. Գաբրիելյան (հեռ.` 055.48.11.18, էլ. հասցե` angela-gabrielyan@mail.ru),
 • հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վ.Ղ. Գեղամյան (հեռ.` 091.38.44.37, էլ. հասցե` vardan-gegamyan@mail.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Է. Գ. Գալտագազյան (հեռ.` 077.25.71.75, էլ. հասցե` fdatfaculty@yahoo.com),
 • դոցենտ Յու. Գ. Գրիգորյան (հեռ.` 077.31.49.31),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ. Ֆ. Գրիգորյան (հեռ.` 094.55.54.54),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս. Վ. Գալիցին (ք. Խաբարովսկ, հեռ.` (4212)420592, էլ. հասցե` dwgafk@mail.kht.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Կ. Կ. Զաքիրյանով (Ղազախստան, հեռ.` +727 292.07.56, էլ. հասցե` kazsport@inbox.ru),
 • բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լ. Գ. Խաչատրյան (հեռ.` 098. 310-767, 043. 567-934, էլ. հասցե` E-mail.klidia-67@mail.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ա. Լ. Հակոբյան (հեռ.` 091.67.14.31),
 • պրոֆեսոր Գ. Ա. Հակոբյան (հեռ.` 093.371.671),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ե. Ս. Հակոբյան (հեռ.` 094.48.64.47, էլ. հասցե` elenahakobyan@rambler.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ս. Հ. Հովեյան (հեռ.` 093.712.722, էլ. հասցե` hoveyan.1968@mail.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ. Գ. Մանոլակի (Մոլդովա, հեռ.` +373.69.21.18.70, +373.22.49.76.71, էլ. հասցե` cias4@yandex.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Ս. Մարտիրոսյան (հեռ.` 091. 093. 268-134, էլ. հասցե` E-mail. anna-0966@mail.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Գ. Լ. Նալբանդյան (հեռ.` 094.49.06.28, էլ. հասցե` fkhp23@mail.ru),
 • պրոֆեսոր Հ. Հ. Մելքոնյան (հեռ.` 091.25.28.55),
 • Ա. Ռ. Նուշիկյան (հեռ.` 077.52.93.77. էլ. հասցե` anzhelanushikyan@gmail.com),
 • պրոֆեսոր Ռ. Դ. Շառոյան (հեռ.` 094.38.11.11, էլ. հասցե` rolandmarz@hotmail.com),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Ա. Չատինյան (հեռ.` 093.41.51.10, էլ. հասցե` ashothoch@yandex.com),
 • կենսաբանական գիտությունների, թեկնածու, դոցենտ Տ. Ռ. Պետրոսյան (հեռ.` 093. 734-579, էլ. հասցե` E-mail.tigpetrosyan@mail.ru),
 • Ա. Լ. Ջուլֆալակյան (հեռ.` 077.93.93.99, էլ. հասցե` arsjulf@gmail.com),
 • Ա. Գ. Սարգսյան (հեռ.` 093.66.55.02, էլ. հասցե` arminesargsyan76@gmail.com),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Գ. Գ. Սարգսյան (հեռ.` 094.05.08.06, էլ. հասցե` gagik.77@mail.ru),
 • պատմական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Շ. Ա. Սաֆարով (Տաջիկստան, հեռ.` +992. 93.777.10.99, +992. 918.42.10.63, էլ. հասցե` mehrpaivand@inbox.ru),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս. Գ. Սեյրանով (ք. Մոսկվա, հեռ.` 495. 501.55.45., էլ. հասցե` SG.S@relcom.ru),
 • հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ա. Գ. Ստեփանյան (հեռ.` 09325.58.14, էլ. հասցե` annastep55@mail.ru),
 • կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լ. Ս. Ստեփանյան (հեռ.` 041.94.66.54, էլ. հասցե` I.s.stepanyan@gmail.com),
 • Ե.Վ.Սիմոնյան (հեռ.` 093.36.89.19, էլ. հասցե` anna92yan@gmail.com)
 • доктор медицинских наук, профессор М.Г.Агаджанян(тел: 093.43.54.99, эл.адрес: amg_3746@yahoo.com);
 • доцент М.Р.Асатрян(тел: 094.64.08.54, эл.адрес: marina5558@mail.ru) ;
 • кандидат психологических наук, профессор А.А. Бабаян(тел: 091.45.85.29, эл.адрес: kafpedpsy@mail.ru);
 • ассистент А.М.Габриелян(тел: 055.48.11.18, эл.адрес: angela-gabrielyan@mail.ru) ;
 • кандидат психологических наук, доцент В.Гегамян(тел: 091.38.44.37, эл.адрес: vardan-gegamyan@mail.ru) ;
 • кандидат педагогических наук,доцент Э.Г.Галтагазян(тел: 077.25.71.75, эл.адрес: fdatfaculty@yahoo.com) ;
 • доцент Ю.Г.Григорян(тел: 077.31.49.31);
 • доктор педагогических наук, профессор В.Ф.Григорян(тел: 094.55.54.54);
 • доктор педагогических наук, профессор С.В.Галицын (г.Хабаровск, тел: (4212)420592, эл.адрес: dwgafk@mail.kht.ru);
 • доктор педагогических наук, профессор К.К.Закирьянов (Казахстан, тел: +(727) 292.07.56,эл.адрес: kazsport@inbox.ru );
 • кандидат медицинских наук,доцент Л.Г.Хачатрян (тел: 098. 31.07.67, 043. 56.79.34, эл.адрес:klidia-67@mail.ru);
 • кандидат педагогических наук, доцент А.Л.Акопян(тел: 091.67.14.31);
 • профессор Г.А.Акопян(тел: 093.37.16.71);
 • доктор педагогических наук, профессор Е.С.Акопян(тел: 094.48.64.47, эл.адрес: elenahakobyan@rambler.ru);
 • кандидат педагогических наук, профессор С.А.Овеян(тел: 093.71.27.22, эл.адрес: hoveyan.1968@mail.ru);
 • доктор педагогических наук, профессор В.Г.Манолаки (Молдова, тел: +(373)69.21.18.70, +(373)22.49.76.71, эл.адрес: cias4@yandex.ru);
 • кандидат педагогических наук, профессор А.С.Мартиросян(тел: 091.26.81.34, 093. 268-134, эл.адрес: anna-0966@mail.ru);
 • кандидат педагогических наук, доцент Г.Л.Налбандян(тел: 094.49.06.28, эл.адрес: fkhp23@mail.ru);
 • профессор А.О. Мелконян(тел: 091.25.28.55);
 • А.Р.Нушикян (тел: 077.52.93.77. эл.адрес: anzhelanushikyan@gmail.com)
 • профессор Р.Д.Шароян(тел: 094.38.11.11, эл.адрес: rolandmarz@hotmail.com);
 • доктор педагогических наук, профессор А.А.Чатинян(тел: 093.41.51.10, эл.адрес: ashothoch@yandex.com);
 • кандидат биологических наук, доцент Т.Р.Петросян (тел: 093. 73.45.79, эл.адрес: tigpetrosyan@mail.ru);
 • А.Л.Джулфалакян(тел: 077.93.93.99, эл.адрес: arsjulf@gmail.com);
 • Г.М.Сагакян( тел: 094.40.92.67); А.Г.Саргсян(тел: 093.66.55.02, эл.адрес: arminesargsyan76@gmail.com);
 • кандидат педагогических наук, профессор Г.Г. Саргсян(тел: 094.05.08.06, эл.адрес: gagik.77@mail.ru);
 • кандидат исторических наук, профессор Сафаров Ш.А.(Таджикистан, тел: +(992) 93.777.10.99, +(992) 918.42.10.63, эл.адрес: mehrpaivand@inbox.ru);
 • доктор педагогических наук, профессор С.Г.Сейранов (г. Москва, тел: +(495)501.55.45, эл.адрес: SG.S@relcom.ru);
 • кандидат психологических наук , доцент А.Г.Степанян(тел: 093.25.58.14, эл.адрес: annastep55@mail.ru);
 • кандидат биологических наук, доцент Л.С.Степанян(тел: 041.94.66.54, эл.адрес: I.s.stepanyan@gmail.com);
 • Е.В.Симонян( тел. 093.36.89.19, эл.адрес: anna92yan@gmail.com)

Գիտական հոդվածների ժողովածու

Գիտաժողովի ծրագիր

cover
2018

Նվիրվում է Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին

Գիտաժողովի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտի, ֆիզիկական կուլտուրայի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին սերտորեն առնչվող այլ ոլորտներին:

Ժողովածուի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող մասնագետների և ուսանողների համար:

ՀՏԴ 796
ԳՄԴ 75
Ֆ 525
ISBN 978-9939-1-0826-1

Գլխավոր խմբագիրներ`

 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Բ.Առաքելյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Ա. Գրիգորյան

Խմբագրական հանձնախումբ`

 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Վ.Մ.Աբելյան
 • բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մ.Գ. Աղաջանյան,
 • դոցենտ Մ.Ռ.Ասատրյան
 • հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Հ.Ա. Բաբայան,
 • դոցենտ Յու.Գ.Գրիգորյան
 • բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Վ. Գրիգորյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Ֆ. Գրիգորյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ Ա.Ռ.Դանիելյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Վ.Գալիցին (ք.Խաբարովսկ),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Կ.Կ.Զաքիրյանով (Ղազախստան),
 • կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Ա. Հարությունյան,
 • պրոֆեսոր Ա.Գ. Հարությունյան,
 • պրոֆեսոր Գ.Ա. Հակոբյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ե.Ս.Հակոբյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ս.Հ.Հովեյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Վ.Մ.Մամաջանյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Ս.Մարտիրոսյան,
 • պրոֆեսոր Ռ.Դ.Շառոյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ա.Չատինյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ֆ.Գ. Ղազարյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Գ.Մանոլակի (Մոնղոլիա),
 • պրոֆեսոր Հ.Հ. Մելքոնյան,
 • Ա.Ռ.Նուշիկյան
 • Գ.Մ.Սահակյան
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Գ.Գ.Սարգսյան,
 • պատմական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Շ.Ա.Սաֆարով (Տաջիկստան),
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Գ.Սեյրանով (ք.Մոսկվա),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Ա.Գ.Ստեփանյան,
 • Ե.Վ. Սիմոնյան

Գիտական հոդվածների ժողովածու (հայերեն)

Գիտական հոդվածների ժողովածու (ռուսերեն))

Գիտաժողովի ծրագիր

cover
2017

Գիտաժողովի նյութերում ընդգրկված են Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի, հանրապետության և այլ պետությունների բուհերի դասախոսների և աշխատակիցների գիտահետազոտական ու մեթոդական աշխատանքների նյութերը: Գիտափորձարարական ուսումնասիրությունները նվիրված են ինչպես ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտի, ֆիզիկական կուլտուրայի բազմաբնույթ հիմնախնդիրներին, այնպես էլ ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին սերտորեն առնչվող այլ ոլորտներին:

Ժողովածուի նյութերը նախատեսված են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվող մասնագետների և ուսանողների համար:

ՀՏԴ 796
ԳՄԴ 75
ISBN 978-9939-1-0590-1

Գլխավոր խմբագիրներ`

 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Բ.Առաքելյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Ա. Գրիգորյան

Խմբագրական հանձնախումբ`

 • բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մ.Գ. Աղաջանյան,
 • հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Հ.Ա. Բաբայան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Է.Լ. Բուտուլով (ք.Մոսկվա),
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ֆ.Գ. Բուրյակին (ք.Մոսկվա),
 • բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Վ. Գրիգորյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Ֆ. Գրիգորյան,
 • կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ա.Ա. Հարությունյան,
 • պրոֆեսոր Գ.Ա. Հակոբյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Հ.Ղարագյոզյան,
 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ֆ.Գ. Ղազարյան,
 • պրոֆեսոր Հ.Հ. Մելքոնյան,
 • մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Լ.Ա. Սամվելյան,
 • Ա.Ռ.Նուշիկյան
 • Ա.Գ.Սարգսյան
 • Ե.Վ. Սիմոնյան

Գիտական հոդվածների ժողովածու (հայերեն)

Գիտական հոդվածների ժողովածու (ռուսերեն))

cover
2017

Ժողովածուն ներառում է ԱՊՀ 6 պետությունների և 3 արտերկրների 77 մասնակիցների 56 գիտական հոդված, որոնք նվիրված են ֆիզիկական դաստիարակության, սպորտային մարզման, ադապտիվ և վերականգնող ֆիզիկական կուլտուրայի, առողջ կենսակերպի հոգեբանական խնդիրների լուսաբանմանը:

Ժողովածուի նյութերը կարող են օգտակար լինել սպորտի հոգեբանության մասնագետներին, մագիստրանտներին, ասպիրանտներին, բարձրակարգ մարզիկների պատրաստության համակարգը սպասարկող անձնակազմին:Նյութերը հրատարակվում են հեղինակային խմբագրությամբ:

Գլխավոր խմբագիրներ`

 • մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վ.Բ.Առաքելյան,

Խմբագրական հանձնախումբ`

 • Բաբայան Հ.Ա., հ.գ.թ. պրոֆեսոր
 • Ղազարյան Ֆ.Գ. մ.գ.դ. պրոֆեսոր
 • Չատինյան Ա.Ա., մ.գ.դ. պրոֆեսոր
 • Ստեփանյան Ա.Գ., հ.գ.թ. դոցենտ
 • Գեղամյան Վ.Ղ., հ.գ.թ. ասիստենտ
 • Գևորգյան Ն.Է., հ.գ.թ. ասիստենտ
 • Գրիգորյան Ս.Վ., բ.գ.դ. պրոֆեսոր
 • Հակոբյան Լ.Ս. , մ.գ.դ. պրոֆեսոր

Գիտական հոդվածների ժողովածու