Ընդհանուր բաժին /

Ստորաբաժանումներ

 • Ինստիտուտում գործավարության կազմակերպումն
 • Փաստաթղթերի (գրություններ, դիմումներ զեկուցագրեր և այլն) և հանձնարարականների ժամանակին կատարման վերահսկողությունը
 • Ինստիտուտում ստացված թղթակցության ընդունումը, գրանցումն ու շարժը
 • Ռեկտորատի հրամանների, ինստիտուտի անունից կնքվող պայմանագրերի նախագծերի նախապատրաստումը, հաշվառումը և պահպանումը
 • Ելից թղթակցության ձևակերպումը
 • Քաղաքացիների առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների քննարկումն ու ընթացք տալը
 • Փաստաթղթերի պահպանումը
 • Յուրաքանչյուր երկուշաբթի ռեկտորին տեղեկատվության ներկայացվում փաստաթղթերի (գրություններ, դիմումներ զեկուցագրեր և այլն) և հանձնարարականների կատարման ընթացքի վերաբերյալ
ASIPC

Ամալյա Վարազդատի Բաբայան

 • Ինստիտուտում գործավարության կազմակերպումն
 • Փաստաթղթերի (գրություններ, դիմումներ զեկուցագրեր և այլն) և հանձնարարականների ժամանակին կատարման վերահսկողությունը
 • Ինստիտուտում ստացված թղթակցության ընդունումը, գրանցումն ու շարժը
 • Ռեկտորատի հրամանների, ինստիտուտի անունից կնքվող պայմանագրերի նախագծերի նախապատրաստումը, հաշվառումը և պահպանումը
 • Ելից թղթակցության ձևակերպումը
 • Քաղաքացիների առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների քննարկումն ու ընթացք տալը
 • Փաստաթղթերի պահպանումը
 • Յուրաքանչյուր երկուշաբթի ռեկտորին տեղեկատվության ներկայացվում փաստաթղթերի (գրություններ, դիմումներ զեկուցագրեր և այլն) և հանձնարարականների կատարման ընթացքի վերաբերյալ