Արխիվ /

Ստորաբաժանումներ

  • Արխիվը գործում է Արխիվային գործի մասին ՀՀ օրենքին, արխիվային գործի վերաբերյալ նորմատիվ իրավական ակտերին ու չափորոշիչ մեթոդական փաստաթղթերին, ինստիտուտի կանոնադրությանը և իր կանոնակարգին համապատասխան:
  • Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ՀՀ Կառավարության կողմից արխիվային փաստաթղթերի պահպանության վերաբերյալ փոփոխություն տեղի չի ունեցել:
  • Արխիվ են հանձնվում ինստիտուտի գործունեությամբ առաջացած այն փաստաթղթերը, որոնք ենթակա են հիմնական պահպանման, ինչպես նաև փաստաթղթեր, որոնք պահպանվելու են որոշակի ժամանակահատվածում` հիմք ընդունելով ՀՀ արխիվային օրենսգիրքը:
  • Մշտական պահպանվող գործերը մշակվում, գրանցվում են համապատասխան մատյաններում և տեղավորվում մշտական պահպանվող համապատասխան տուփերում: Արխիվային փաստաթղթերի պահպանության նվազագույն ժամկետներից ավելի պահպանության ժամկետների, այդ թվում` նաև մշտական պահպանության մասին որոշումն ընդունվում է ինստիտուտի փորձագիտական հանձնաժողովի կողմից:
ASIPC

Վերա Ամիրխանի Ազարյան

  • Արխիվը գործում է Արխիվային գործի մասին ՀՀ օրենքին, արխիվային գործի վերաբերյալ նորմատիվ իրավական ակտերին ու չափորոշիչ մեթոդական փաստաթղթերին, ինստիտուտի կանոնադրությանը և իր կանոնակարգին համապատասխան:
  • Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ՀՀ Կառավարության կողմից արխիվային փաստաթղթերի պահպանության վերաբերյալ փոփոխություն տեղի չի ունեցել:
  • Արխիվ են հանձնվում ինստիտուտի գործունեությամբ առաջացած այն փաստաթղթերը, որոնք ենթակա են հիմնական պահպանման, ինչպես նաև փաստաթղթեր, որոնք պահպանվելու են որոշակի ժամանակահատվածում` հիմք ընդունելով ՀՀ արխիվային օրենսգիրքը:
  • Մշտական պահպանվող գործերը մշակվում, գրանցվում են համապատասխան մատյաններում և տեղավորվում մշտական պահպանվող համապատասխան տուփերում: Արխիվային փաստաթղթերի պահպանության նվազագույն ժամկետներից ավելի պահպանության ժամկետների, այդ թվում` նաև մշտական պահպանության մասին որոշումն ընդունվում է ինստիտուտի փորձագիտական հանձնաժողովի կողմից: