Կրթություն /

Կրեդիտային համակարգ

2007-2008 ուսումնական տարում ինստիտուտը անցել է ուսուցման կրեդիտային-ռեյտինգային համակարգի:

Կրեդիտային համակարգը կարգավորող իրավական դաշտը

  • "Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին" օրենքը 14.12.2004 ՀՀ կառավարության 22.12.2005թ. "Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգի ներդրման մասին" N2307 – Ն որոշման
  • "Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ օրենքը 07.07.2006թ.

Փաստաթղթեր

Կրեդիտային-ռեյտինգային համակարգի համապատասխան ուղեցույց
Կրեդիտային-ռեյտինգային համակարգի տեղեկագիր
Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգի ներդրման կարգ
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման օրինակելի պլան
2010-2011 ուս. տարվա ուսումնական պլան
Մագիստրատուրայի առկա ուսուցման ուղղությունների տեղեկագիր